Privacyverklaring

Privacyverklaring GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR

Persoonsgegevens die wij verwerken

U deelt en verstrekt bepaalde persoonsgegevens met GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR zodat wij met deze gegevens onze dienstverlening aan u kunnen bieden. Deze gegevens zijn nodig voor het te kunnen verrichten van onze diensten aan u. Deze gegevens, zoals uw BSN nummer, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens, gebruiken wij om onze dienstverlening aan u te kunnen realiseren. De persoonsgegevens die GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

Rechtmatig, behoorlijk en transparant;

Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;

Niet meer of langer dan noodzakelijk;

Juist, actueel en vertrouwelijk;

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

Klantacceptatie;

Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;

Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;

Communicatie in het kader van de dienstverlening.

Bewaartermijn

GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden. Sommige gegevens zijn permanent nodig en kunnen langer bewaard blijven in uw belang. Indien u van mening bent dat wij geen of bepaalde gegevens van u niet meer moeten bewaren, dient u schriftelijk met ons contact op te nemen.

Beveiliging

GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR maakt gebruik van een extern ICT-bedrijf die zorgt voor beveiliging en bewaking van uw gegevens.  Ook GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR zorgt voor uw informatiebeveiliging.

Delen

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is.

GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR Nederland slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Partners

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgende categorieën:

Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties;

Infrastructure van dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie;

Software  van Service dienstverleners op het gebied van accountancy en financiële software zoals online boekhouddiensten, online salarisadministratie, online belastingaangiften en online crm systeem.

Klachten & toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR de Algemene Verordening Gegevensbescherming  naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden op het kantoor van GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;

Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij ons worden ingediend.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op GOMOLKA BELASTINGADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR.